Thông tin liên hệ

Uỷ ban nhân dân xã Thành Lợi
Địa chỉ: ấp Thành An, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 02703.753.632
Email: ubxthanhloi.hbt@vinhlong.gov.vn
ipv6 ready